Статья:

Навчально-методичний посібник „Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій Криму (середина ХХ – початок ХХІ століття)” в контексті сучасних проблем освіти і науки

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №23(116)

Рубрика: Педагогика

Выходные данные
Золотухіна С.Т., Житницька А.А. Навчально-методичний посібник „Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій Криму (середина ХХ – початок ХХІ століття)” в контексті сучасних проблем освіти і науки // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2020. № 23(116). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/116/74600 (дата обращения: 30.11.2022).
Журнал опубликован
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

Навчально-методичний посібник „Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій Криму (середина ХХ – початок ХХІ століття)” в контексті сучасних проблем освіти і науки

Золотухіна Світлана Трохимівна
доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Україна, м. Харків
Житницька Анастасія Анатоліївна
аспірантка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Україна, м. Харків

 

Анотація. У статті розкрито практичну значущість навчально-методичного посібника у сучасних умовах розвитку освіти та науки. Зазначено, що автор репрезентував цілісну інноваційну концепцію виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій.

Abstract. The article reveals the practical significance of the textbook in modern conditions of education and science. It is noted that the author represented a holistic innovative concept of educating adolescents' tolerance in the activities of children's and youth NGOs.

 

Ключові слова: толерантність, підлітки, виховання, Крим, мета освіти.

Keywords: tolerance, teenagers, education, Crimea, purpose of education.

 

Навчально-методичний посібник Авраменко Світлани Миколаївни „Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій Криму (середина ХХ – початок ХХІ століття)” [1] репрезентує дослідження з історії педагогіки, у якому автор уперше розробив і довів гіпотезу про позитивний педагогічний досвід виховання толерантності підлітків у діяльності названих організацій і запропонував методичні рекомендації для його використання в нових соціально-педагогічних умовах. Його матеріали можна вважати вагомими для дослідження розвитку ідеї толерантності в українській педагогічній думці середини ХХ – початку ХХІ століття.

Актуальність вивчення проблеми виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій зумовлене усвідомленням ролі цих об’єднань у вихованні підлітків. Вона визначається й наявністю суттєвих суперечностей між: нагальною потребою суспільства в толерантній особистості і недостатньою спрямованістю системи освіти на її виховання; необхідністю обґрунтування ролі дитячих та молодіжних громадських організацій України у вихованні підлітків і недостатньою розробленістю проблеми в педагогічній та методичні літературі; необхідністю врахування педагогічного досвіду та відсутністю системних досліджень з історії педагогіки щодо проблеми виховання толерантності.

Виклад змісту статті. Навчально-методичний посібник складається з 2 розділів, в межах яких подано теоретичний матеріал та методичний апарат для роботи зі студентами, загальних висновків, глосарію, списку використаних джерел та 9 додатків, серед яких – методичні рекомендації. Така структура посібника надає користувачеві основи теорії виховання толерантності підлітків у зазначених умовах та необхідний методичний комплекс для впровадження на практиці. Заслуговують на увагу й апарати орієнтування і організації засвоєння теоретичного матеріалу: зміст деталізований, кожний розділ розпочинається переліком інформаційних компонентів, які розглядатимуться далі – це забезпечує усвідомлене знайомство з викладеною теорією. Система запитань для самоконтролю складена з урахуванням психолого-педагогічних вимог: від репродуктивного рівня до творчого. Запропонована автором система роботи характеризується різноманітністю інтерактивних форм, передбачає самостійну творчу роботу і зорієнтована на результат діяльності: обговорення в групі („Мозковий штурм”), дискусії, науково-дослідницька робота для виступу на міні-конференції, круглий стіл з обговорення певної педагогічної проблеми, що передбачає формування фахових компетентностей студентів і є практично затребуваним в сучасних освітніх реаліях вищої школи.

Додатки посібника сприяють візуалізації теоретичних положень і спрямовані на продуктивність роботи. Методичні рекомендації, які є частиною навчально-методичного посібника, репрезентують розроблення оригінальної методики виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських об’єднань. Вони характеризуються новизною застосовуваних форм та методів роботи; пропонують відтворювальні та раціональні педагогічні засоби виховного впливу. Значущість навчально-методичного посібника полягає в тому, що його матеріал репрезентує цілісну інноваційну концепцію виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій з урахуванням лінгвокультурологічного підходу до вивчення проблеми, що в дослідженнях з історії педагогіки є нетиповим явищем. Наукові розвідки з лінгвістики, культурології, педагогіки та психології, подані в ньому, демонструють комплексний історико-педагогічний аналіз окресленої проблеми і  відповідають вимогам практики виховання відповідальних громадян, що є метою освіти в Україні [2].

Висновок. Навчально-методичний посібник Авраменко Світлани Миколаївни „Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій Криму (середина ХХ – початок ХХІ століття)” репрезентує інноваційну модель сучасної педагогічної системи з використанням особистісно орієнтованих технологій, відповідає дидактичним, психологічним, гігієнічним i книгознавчим вимогам.

 

Список літератури:
1. Авраменко С. М. Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій Криму (середина ХХ – початок ХХІ століття) – Ялта:  РВВ РВНЗ КГУ, 2013. ‒ 376 с.
2. Закон України про освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38‒39, ст. 380). URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 17.06.2020)